Why mix image

Jak bardzo bezpieczne s�� twoje bitcoiny?

Mo��esz my��le��, ��e twoje p��atno��ci przy u��yciu bitcoin��w s�� ca��kowicie anonimowe i nigdy nie mog�� by�� powi��zane z twoj�� prawdziw�� to��samo��ci��, ale prawda jest taka, ��e transakcje bitcoinami mo��na ��atwo prze��ledzi�� poprzez blockchain. Je��li nie podejmiesz dodatkowych krok��w w celu ochrony swojej prywatno��ci, firmy analityczne blockchain lub hakerzy mog�� dowiedzie�� si�� o historii transakcji, ile masz bitcoin��w, a nawet kim jeste��. W Anonymix dok��adamy wszelkich stara��, aby chroni�� twoj�� to��samo�Ԅ� i transakcje. Oto jak to dzia��a: Wysy��asz nam bitcoiny, a my odsy��amy wymieszane bitcoiny na nowy adres, kt��ry kontrolujesz. To zrywa wszelk�� ci��g��o�Ԅ� ��a��cucha blok��w mi��dzy twoj�� star�� aktywno��ci�� a nowymi monetami, przez co prawie niemo��liwe jest powi��zanie tych transakcji. Aby uzyska�� dodatkow�� anonimowo�Ԅ�, mo��esz op����ni�� p��atno�Ԅ� za pomoc�� miksera i wys��a�� nowe monety na wi��cej ni�� jeden adres.

Polecane


Szybko�Ԅ� i bezpiecze��stwo

Wybierz ��Szybki Miks��, aby otrzyma�� swoej bitcoiny po jednym potweirdzeniu. Aby zwi��kszy�� bezpiecze��stwo, wybierz sta��e, b��d�� losowe op����nienie, kt��re utrudni ��ledzenie bitcoin��w.

Wysokie Rezerwy

Ze wzgl��du na nasze unikalne rezerwy, kt��re obejmuj�� zar��wno gor��ce jak I zimne portfele, mo��emy obs��ugiwa�� transakcje o warto��ci do 180 BTC.

Szansa na wygranie bitcoin��w

Dzi��ki naszej loterii ka��dy mo��e wygra��. Co 10000 miks otrzyma bonus 10,0%. Miksuj z anonymix, aby zwi��kszy�� swoje szanse!

Wiele adres��w

Zwi��ksz anonimowo�Ԅ� swojego miksu, dokonuj��c wp��aty z wielu portfeli I wysy��aj��c zmieszane ��rodki na maksymalnie pi�҄� adres��w odbiorczych transakcji.

Certyfikat mieszania

Do ka��dej.zmieszanej transkacji wystawiamy certyfikat pochodzenia, kt��re gwarantuje, ��e otrzymywane bitcoiny pochodz�� od Anonymix.

Brak log��w

Oferujemy opcj�� natychmiastowego usuni��cia informacji o miksie. Je��li jednak nie usuniesz informacji o swoich zmieszanych bitcoinach, to zachowamy je przez tydzie�� na wypadek, gdyby�� potrzebowa�� pomocy z transakcj��. Po tygodniu wszystkie logi zostaj�� usuwane.